PORTFOLIO COMPANIES 

 
            
        
            
           
           
            

Kasisto
 
        

New York Shipping Exchange